top of page

Hledáte právníka na :

Agentury práce ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zakládání agentur práce, včetně zastupování u Generálního ředitelství úřadu práce ČR při procesu získávání licence

 • zastupování agentur práce při kontrolách inspektorátů práce

 • asistence při získání zaměstnanecké karty nebo pracovního povolení

 • příprava potřebné smluvní dokumentace pro agentury práce

Hospodářskou soutěž a veřejnou podporu ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • ohlašování spojení soutěžitelů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy při šetřeních kartelových dohod a zneužívání dominantního postavení, včetně účasti při dawn raids

 • zastupování před soudy v případě vymáhání nároků ze soutěžního práva

 • komplexní právní poradenství v souvislosti s veřejnými podporami

Nemovitosti ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro účely nabývání nemovitostí (koupě, darování)

 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro případ ostatního majetkoprávního nakládání s nemovitosti (zejm. zřízení zástavního práva, služebností)

 • zastupování developerů při přípravě a realizaci developerských projektů

 • provádění advokátních úschov peněz

 • zastupování realitních kanceláří

 • zastupování klientů u katastrálních úřadů

Občanské právo ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zkontrola a revize všech typů smluv (kupní smlouvy, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o smlouvě budoucí apod.)

 • zastupování v dědickém řízení

 • příprava závětí

 • právní rozbory a stanoviska

 • uplatňování nároků ze smluv 

 • obrana klientů před vznesenými nároky

 • uplatňování nároků z náhrady škody

 • vymáhání pohledávek

Pracovní právo a právo sociálního zajištění ?
 

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zastupování ve sporech z pracovněprávních vztahů, 

 • komplexní poradenství zaměstnavatelům (sepis vnitřních předpisů a konzultace)

 • právní pomoc při ukončení pracovního poměru včetně sporů o neplatnost ukončení pracovního poměru a při žalobě o náhradu mzdy

 • zastupování odborových organizací nebo zaměstnavatelů při kolektivním vyjednávání 

 • činnost zprostředkovatele při kolektivním vyjednávání

 • zastupování při sporech o invalidní a starobní důchody

Trestní obhajobu ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • obhajoba v trestních věcech

 • sepis trestních oznámení

 • zastupování poškozených v trestním řízení

 • právní pomoc při zjištěném alkoholu za volantem

Zastupování v přestupkovém řízení ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • konzultace s klienty za účelem přípravy a strategie postupu vůči dozorovým orgánům

 • zastupování v přestupkových řízení, včetně příprav právních podání (vyjádření, odvolání, stížností, námitek, atd.)

 • právní poradenství v případě nebezpečí ztráty řidičského oprávnění

 • zastupování v řízení o opravných prostředcích

 • zastupování před správními soudy 

Cizinecké právo ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zastupování klientů v řízeních o udělení víza

 • zastupování klientů v řízeních o správním vyhoštění

Insolvenční právo?

Poskytujeme zejména následující  právní služby: 

 • zastupování věřitelů v celém průběhu insolvenčního řízení

 • přihlašování pohledávek

 • příprava a podání insolvenčních návrhů

 • zastupování dlužníků

Neziskový sektor ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zřizování spolků, nadací a obecně prospěšných společností

 • příprava stanov

Obchodní a korporátní právo ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zakládání a změny obchodních korporací

 • nabývání a převody podílů v obchodních korporacích

 • prodeje závodu (podniku)

 • příprava korporátních dokumentů (zejm. stanovy, společenská smlouva)

 • zajišťování agendy podnikového právníka (zejm. sepis smluv, konzultace v obchodních závazkových vztazích)

 • due diligence

Soudní a mimosoudní spory ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zastupování klientů v procesu mimosoudních vyjednávání s protistranou

 • zastupování klientů jako žalobců při uplatňování nároků před soudem

 • zastupování klientů jako žalovaných při obraně před žalobou u soudu

 • poskytování poradenství v komplikovaných a náročných soudních sporech

Veřejné zakázky ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • poradenství zadavatelům při procesu přípravy a průběhu výběrových řízení

 • příprava směrnic o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele

 • zastupování zadavatelů před dozorovými orgány

 • zastupování dodavatelů při podávání námitek zadavatelům a před dozorovými orgány (podávání návrhů na přezkum úkonů zadavatele, podnětů k zahájení správního řízení)

Zdravotnické právo ?

Poskytujeme zejména následující právní služby:

 • komplexní právní poradenství pro poskytovatele zdravotních služeb

 • komplexní právní poradenství pro profesní organizace zastupující konkrétní zdravotnický obor

 • pochybení poskytovatele zdravotních služeb nebo zdravotnického pracovníka

 • újma na zdraví a její náhrada

 • konzultace týkající se problematiky zákona o zdravotních službách

bottom of page